" />تعبیر خواب انگشتر + تعبیر خواب النگو به روایت معبران - تیتر جالب

تعبیر خواب انگشتر + تعبیر خواب النگو به روایت معبران

[ad_1]

تعبیر خواب انگشتر + تعبیر خواب النگو به روایت معبران

تعبیر خواب انگشتر

تعبیر خواب کامل و جامع از انگشتر و النگو را در این جا بخوانید:

 

تعبیر خواب انگشتر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که انگشتری در دست دارید که قبلا هرگز نداشته اید و از دیدن ان به انگشت خود دچار حیرت و تحسین شده اید نشان ان است که به موفقیت بزرگی می رسید که برای دیگران و حتی خودتان باور کردنی نیست. اگر کسی انگشتری بشما داد و شما ان رابه انگشت خود کردید از جانب ان شخص سودی عاید شما می شود که بر اعتبارتان می افزاید.

 

گرفتن انگشتری از دیگران خوب است و نفعی که عاید بیننده خواب می گردد منوط است به شخصیت و شغلی که دهنده انگشتر دارد و محلی که انگشتری گرفته و داده می شود. اگر کسی در خواب ببیند که انگشتری خودش را شکست در صورتی که ازدواج کرده باشد بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می افتد.

 

اگر در خواب دیدید که انگشتری خود رابه کسی امانت داده بودید و او ان را آورد و مسترد داشت خواب شما می گوید که در آینده ای نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می کنید که او نمی پذیرد و چنان چه در شرایط ازدواج نباشد از آرزو و تمنائی بر آورده نشده خبر می دهد.

 

گم شدن انگشتری برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می دهد که بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از سمتی معزول می شود.

 

تعبیر خواب انگشتر به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند صناعت انگشتری او ناپسندیده است، دلیل است از مالی که دارد چیزی بشود و پادشاهی بروی خشم گیرد. اگر بیند انگشتری او از سیم بود، دلیل است ان چه دارد پسندیده و حلال بود.

 

اگر انگشتری از آهن بیند ان چه دارد اندک و حقیر بود. اگر بیند انگشتری از هفت جوش یا از سپیده روی بود، دلیل است بر ان چه در آهن گفتیم. اگر بیند انگشتر او از زیور بود حقیرتر از ان جمله بود که گفتیم.

 

تعبیر خواب انگشتر به روایت امام جعفر صادق

انگشتری سیمین در خواب بر چهار وجه بود. اول: مملکت، دوم: زن، سوم: فرزند، چهارم: مال و انگشتری زرین نیک بود. اگر زنی بیند که انگشتری با نگین از او ضایع شد، دلیل است حشمت و جاه او بشود یا فرزندش بمیرد یا مالش اتلاف شود. اگر والی بود معزول گردد. اگر زن بیند شوهرش بمیرد یا فرزندش.

 

تعبیر خواب انگشتر به روایت محمد بن سیرین

اگر کسی بیند که انگشتری او ضایع شود یا دزد برد، دلیل بود که در کارهای او آفت و دشواری پدید آید. اگر بیند انگشتری او بشکست و نگین او بماند، دلیل که بزرگی و جاه او برود و آبرو و هیبتش بر جای بود.

 

اگر بیند انگشتری خود رابه کسی بخشید، دلیل که از ان چه دارد برخی از ان ببخشد. اگر بیند انگشتری خویش بفروخت و بها بستند، دلیل است از ان چه دارد جمله بفروشد و هزینه کند. اگر بها نبستند، ان چه دارد برخی از ان بفروشد.

 

تعبیر خواب زیورآلات

تعبیر خواب انگشتر + تعبیر خواب النگو به روایت معبران

 

تعبیر خواب النگو

تعبیر خواب النگو به روایت معبران

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید النگویی پیدا می کنید، نشانه کسب ثروتی قابل توجه است.

اگر خواب ببینید النگویی در دست دارید که دوست یا نامزد شما هدیه داده است ؛ نشانه ان است که در آینده ای نزدیک ازدواج خواهید کرد.

اگر دختری در خواب النگوی خودرا گم کند، در آینده با زیانها و مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌شود.

 

[ad_2]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

ئ
بستن